Javni poziv

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta katastarske čestice koje su predmet elaborata kč.br. 1299 i 1304 na području katastarske općine Pačetin. 

(Datum objave 13.08.2020.)