Suglasnost na cjenik za javne komunalne usluge ukopa i povezanih usluga unutar grobalja na području Općine Trpinja