Dokumenti

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) općinski načelnik Općine Trpinja, kao predstavnik naručitelja- Općine Trpinja u smislu navedenog zakona,  javno objavljuje kako nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je Općina Trpinja kao naručitelj u sukobu interesa.
 

U smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16.) Benedikt Draškić, dipl.iur., član stručnog povjerenstva za javnu nabavu, kao predstavnik naručitelja, je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • IZGRADNJA-VVK d.o.o., J.Kozarca 28, Vinkovci, OIB: 45533143162

 

Copyright © Općina Trpinja