Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) općinski načelnik Općine Trpinja, kao predstavnik naručitelja- Općine Trpinja u smislu navedenog zakona,  javno objavljuje kako nije u sukobu interesa niti sa jednim gospodarskim subjektom, odnosno nema gospodarskih subjekata sa kojima je Općina Trpinja kao naručitelj u sukobu interesa.

 

Općina Trpinja, sukladno odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 111/18), Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ broj 95/19) i članka 46. stavka 4. točke 30.  Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko –srijemske županije, broj 11/13 i 3/18) ustrojila je i vodi Evidenciju sklopljenih ugovora. Predmetne evidencije javno su dostupne i objavljene na Internet stranici Općine Trpinja, link na objavu https://www.opcinatrpinja.hr/index.php/dokumenti
Općina Trpinja je, sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) te sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj101/17), ustrojila i redovito ažurira Registar ugovora na propisanom obrascu Elektroničkog oglasnika javne nabave (dalje u tekstu:EOJN)  te isti javno objavljuje na stranicama EOJN-a i svojim na internetskim stranicama, link na objavu: https://www.opcinatrpinja.hr/index.php/dokumenti
 
Registar Ugovora o javnoj nabavi Naručitelja Općine Trpinja objavljen je i javno dostupan, pored objave na internet stranici Općina Trpinja, na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave putem linka
 
Planovi nabave Naručitelja Općina Trpinja dostupni su, pored objave na internet stranici Općine Trpinja, na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave
 
 
 
Copyright © Općina Trpinja