Zakoni

  • Zakon o lokalnoj (područnoj) i regionalnoj samoupravi  (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13)
  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
  • Zakon o komunalnom gospodarstvu  ( 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

  • Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15)

  • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13)

  • Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13)

  • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

  • Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15)

  • Zakon o udrugama (NN 74/14)

Copyright © Općina Trpinja