Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2019. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz Proračuna Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/15) Općinski načelnik Općine Trpinja dana 17. siječnja 2019. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2019. godinu
Copyright © Općina Trpinja