Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2020. godinu

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) te članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz Proračuna Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 10/15) Općinski načelnik Općine Trpinja dana 16. siječnja 2020. godine raspisuje i objavljuje

Javni natječaj za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2020. godinu

Tekst javnog natječaja, obrasci za prijavu te upute za prijavitelje su u nastavku.

Rok za dostavu prijava je 17. 2. 2020.
 

 

 
 

 

Copyright © Općina Trpinja