Pravilnik o sufinanciranju udruga iz proračuna Općine Trpinja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 46. stavka 4. točke 30. Statuta Općine Trpinja („Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj: 11/13), a sukladno odredbama članka 32. stavak 1. i članka 33. stavak 1. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14), odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, dalje: Zakon [”Narodne novine" broj 121/14) te člankom 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - dalje u tekstu Uredba ("Narodne novine" broj 26/15), općinski načelnik Općine Trpinja dana 9. studenoga 2015., d o n o s i:
 
Objavljeno 13.11.2015.

 

Copyright © Općina Trpinja