Javni natječaj

Na temelju Uredbe o kriterijima,  mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj: 26/15) te članka 10. stavka 1. Pravilnika o sufinanciranju udruga iz Proračuna Općine Trpinja („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj: 10/15) Općinski načelnik Općine Trpinja dana 16. siječnja  2017. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za sufinanciranje udruga građana koje djeluju na području Općine Trpinja za 2017. godinu
 

Rok za dostavu prijava je 16. 2. 2017. Tekst javnog natječaja  kao i svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje;

Copyright © Općina Trpinja